AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu van ban cong van tai lieu quan trong o cung hsgt 500gb laptop khong detect bad sector nang - 18/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản, công văn, tài liệu quan trọng, Ổ cứng HSGT 500GB laptop, không detect, Bad sector nặng. Anh Thế Anh 098X 633 816, CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4, TRUYỀN TẢI ĐIỆN , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

Khách Hàng

18/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản, công văn, tài liệu quan trọng, Ổ cứng HSGT 500GB laptop, không detect, Bad sector nặng. Anh Thế Anh 098X 633 816, CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4, TRUYỀN TẢI ĐIỆN , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ


18/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản, công văn, tài liệu quan trọng, Ổ cứng HSGT 500GB laptop, không detect, Bad sector nặng. Anh Thế Anh 098X 633 816, CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4, TRUYỀN TẢI ĐIỆN  , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
 

Toàn bộ dữ liệu anh Thế Anh lấy hết sau 3h, bao gồm rất nhiều hồ sơ, chứng từ quản lý kỹ thuật Điện, nhiều văn bản báo cáo, hồ sơ quản lý kỹ thuật lấy đủ, file đọc tốt không lỗi. Anh Thế Anh trực tiếp qua kiểm tra và mang ổ cứng qua chép.Các khách hàng khác