AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu van ban o cung box amor gn 2 5 hdd samsung 2tb ket co bad nang - 08/05/2018 Cứu Dữ liệu văn bản, Ổ cứng Box Amor GN 2.5" HDD Samsung 2TB , Kẹt cơ, bad nặng. Anh Khoa 090X 307 868. TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG II MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10,

Khách Hàng

08/05/2018 Cứu Dữ liệu văn bản, Ổ cứng Box Amor GN 2.5" HDD Samsung 2TB , Kẹt cơ, bad nặng. Anh Khoa 090X 307 868. TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG II MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10,


08/05/2018 Cứu Dữ liệu văn bản, Ổ cứng Box Amor GN 2.5" HDD Samsung 2TB , Kẹt cơ, bad nặng. Anh Khoa 090X 307 868. TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG II MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Toàn bộ dữ liệu quan trọng anh Khoa cần đều lấy đủ, hơn 800GB văn bản, hợp đồng, công văn lưu trữ nhiều năm.

Các khách hàng khác